The Coinhouse Auctions Terms and Conditions

For English version please scroll down.


Algemene veilingvoorwaarden The Coinhouse Auctions.

Artikel 1

In deze voorwaarden verstaan wij onder :

Verkoper : Diegene die de goederen heeft aangeboden ter veiling (inzender). De veiling vindt plaats voor rekening van de verkoper.

Koper : Diegene aan wie op de veiling bij een hoogste bod een kavel is toegewezen. 

Verkoper en koper worden geacht voor zichzelf verkocht en gekocht te hebben. Beiden hebben geen recht zich te beroepen op een lastgever.

Veilinghouder : The Coinhouse Auctions, Dries 55, 9112 Sinaai, België

                              Fysieke winkel : Dries 55, 9112 Sinaai-Waas, België

                              BTW: BE 0458 816 037

Artikel 2

De veilinghouder is tegenover de verkoper en de koper niet gehouden tot meer of andere verplichtingen dan in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.

Artikel 3 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze veilingen en koper en verkoper worden geacht deze te hebben doorgenomen en te hebben aanvaardt, zij kunnen zich niet beroepen op onbekendheid met de algemene voorwaarden.

Artikel 4

Op alle geschillen is Belgisch recht van toepassing. Voor een geschil tussen een koper of verkoper en de veilinghouder zal uitsluitend de rechtbank te Antwerpen bevoegd zijn.

Artikel 5

De verkoop geschiedt à contant met een opgeld van 20%, eventueel vermeerderd met verzendkosten, vrachtkosten en verzekeringskosten.  Gekochte kavels worden slechts na volledige betaling afgegeven. De veilinghouder is gerechtigd af te zien van contante betaling. De koper wordt dan een factuur toegezonden die betaald dient te worden binnen de 10 dagen na de factuurdatum. Kosten en risico’s verbonden aan gekozen wijze van de koper van betaling zijn voor rekening van de koper. Afhalen van loten kan in onze kantoren na afpsraak.

Wij aanvaarden GEEN CHEQUES !

Kosten en commissies hier genoemd zijn inclusief BTW.

De levering van gekochte goederen op de veiling is onderworpen aan de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge (margeregeling). BTW is niet aftrekbaar.

Artikel 6

Bij onze veilingen worden de volgende biedstappen gehanteerd : 

Kavels tot € 15 worden verhoogd met € 1

Kavels tot € 50 worden verhoogd met € 5         

Kavels tot € 200 worden verhoogd met € 10     

Kavels tot € 500 worden verhoogd met € 20     

Kavels tot € 2000 worden verhoogd met € 50   

Kavels vanaf € 2000 worden verhoogd met € 200

Biedingen lager dan de inzetprijs worden niet aanvaard. 

Artikel 7

Schriftelijke biedingen van kopers worden in hun belang door de veilinghouder naar beste kunnen en zonder extra kosten uitgevoerd. Wanneer twee of meerdere schriftelijke biedingen hetzelfde bedrag uitbrengen gaat het eerst binnengekomen bod voor. Indien schriftelijke biedingen afwijken van onze biedstappen worden zij door de veilinghouder verlaagd tot de eerst lagere biedstap. Biedingen lager dan de inzetprijs en biedingen zonder limiet worden niet aanvaard.

De veilinghouder is niet aansprakelijk voor eventuele vergissingen. De veilinghouder is tevens gerechtigd iemand de toegang tot de kijkdagen en de veiling, dan wel toewijzing van een bod, te ontzeggen zonder opgave van redenen.

Artikel 8

De hoogste bieder is koper. Bij twijfel of meningsverschil tussen bieders onderling of tussen bieders en de veilinghouder tijdens de veiling zal de beslissing van de veilinghouder beslissend zijn. De veilinghouder kan in dit geval het kavel toewijzen, opnieuw in bod brengen ofwel terugtrekken. Het eigendomsrecht van het gekochte gaat over op de koper na volledige betaling, het risico gaat over op de koper bij toewijzing.

Artikel 9

De veilinghouder heeft het recht om kavels bijeen te voegen of te splitsen, om van de volgorde van kavels af te wijken en om bepaalde kavels niet in veiling te brengen.

Artikel 10

De veilinghouder omschrijft de te veilen kavels naar beste weten en kunnen. De veilinghouder is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve omschrijvingen of informatie, noch tegenover de koper, noch tegen de verkoper. 

Artikel 11

Alle kavels worden zo goed mogelijk beschreven in de catalogus. De koper is echter zelf verantwoordelijk om op de geboden kijkgelegenheden zich te vergewissen van de kwaliteit en inhoud van de aangeboden kavels. Indien een koper de loten niet persoonlijk heeft bekeken tijdens deze dagen komen de daaruit vloeiende gevolgen voor rekening van de koper. De koper wordt geacht de stukken en kavels te hebben gezien op het moment van de bieding. De veilinghouder is niet verantwoordelijk voor de inhoud van loten met meerdere items, de koper wordt geacht deze loten te hebben bestudeerd op inhoud en kwaliteit.

Artikel 12

De echtheid van de kavels worden door de veilinghouder gegarandeerd. Mocht een kavel onverhoopt toch niet echt blijken te zijn dan wordt het desbetreffende kavel door de veilinghouder teruggenomen uiterlijk binnen de 15 dagen na het verstrijken van de veiling. Het kavel dient in dezelfde staat worden teruggezonden als waarin het ter tafel is gekomen. 

Artikel 13

Alle kopers die willen bieden via internet dienen zich te registreren op onze website. Tevens zal het e-mail adres van de koper geverifieerd worden om zeker te zijn van de goodwill van de koper.

Artikel 14

Indien de volledige betaling van de factuur door de koper niet op tijd is voldaan is de koper een rentevergoeding van 2% over het openstaand bedrag per maand of deel van een maand verschuldigd. Bovendien komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de koper. Daarboven is de veilinghouder gerechtigd het gekochte goed voor rekening en risico van de koper opnieuw in veiling te brengen. Alle kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de koper.

Artikel 15

Voor beslechting van alle geschillen tussen de veilinghouder en een koper is Meester, Pierre De Mey, gerechtsdeurwaarder te Dendermonde aangewezen.

Artikel 16

Betalingen dienen bij voorkeur te gebeuren via bankoverschrijving op rekeningnummer 

IBAN : BE33 0689 0871 7346

BIC/SWIFT : GKCC BE BB

Bank : Belfius, Dries 51, 9112 Sinaai, België

Andere betaalmogelijkheden zijn Paypal of Transferwise

Wij aanvaarden GEEN CHEQUES

Voor meer informatie :

The Coinhouse Auctions, Dries 55, B-9112 Sinaai.

Fysieke winkel :  Dries 55, B-9112 Sinaai-Waas

info@thecoinhouse-auctions.eu

++ 32 (0) 468 32 76 35  

++ 32 (0) 474 92 96 06


General Auction Conditions The Coinhouse Auctions.

 

Article 1

In these Conditions the following definitions shall apply:

Seller: The person who has offered the goods for auction (contributor). The auction will be held for the account of the seller.

Buyer: The person to whom a lot has been allocated according to the highest bid at auction.

Seller and buyer are considered to have sold and bought on their own behalf. Neither is entitled to rely on a mandator.

Auctioneer: The Coinhouse Auctions, Dries 55, 9112 Sinaai, Belgium

Physical Shop: Dries 55, 9112 Sinaai-Waas, Belgium

VAT No: BE 0458 816 037

Article 2

The auctioneer is not bound by any additional obligations or other obligations vis-à-vis the seller and the buyer than these included in these general conditions.

Article 3

These general conditions shall apply to all our auctions and the buyer and seller shall be deemed to have read and accepted them; they cannot invoke ignorance of these general conditions.

Article 4

All disputes shall be governed by Belgian law. Any disputes between buyers, sellers and the auctioneer shall fall under the exclusive competence of the court in Antwerp.

Article 5

The sale is made in cash and is subject to a premium of 20% plus any shipping costs, freight and insurance costs. Purchased lots will be issued only after full payment. The auctioneer is entitled to dispense with cash payments. In that case, the buyer will be sent an invoice to be paid within 10 days after the invoice date. Costs and risks associated with the buyer's chosen mode of payment are at the buyer's expense. Lots can be collected from our offices by appointment.

We do NOT accept CHEQUES !

Any fees and commissions listed here are inclusive of VAT.

The delivery of goods purchased at the auction is subject to the special provisions for taxation of the profit margin (margin scheme). VAT is non-deductible.

Article 6

At our auctions the following bid levels apply:

Lots up to €15 are subject to an increase of €1

Lots up to €50 are subject to an increase of €5

Lots up to €200 are subject to an increase of €10

Lots up to €500 are subject to an increase of €20

Lots up to €2000 are subject to an increase of €50

Lots from €2000 are subject to an increase of €200

Any bids failing to meet the reserve price shall not be accepted.

Article 7

Written bids by buyers shall be executed by the auctioneer to the best of his ability and without any additional charges in the former's interests. When two or more written bids are placed, offering the same amount, the bid received first shall take priority. If written bids differ from our bid levels, they are taken down by the auctioneer to the next lower bid level. Bids below the reserve price and bids without limit shall not be accepted. The auctioneer shall not be liable for any mistakes. The auctioneer is also entitled to deny someone access to viewing days, the auction or the assignment of a bid without giving reasons.

Article 8

The highest bidder shall be the buyer. In case of doubt or dispute between bidders or between bidders and the auctioneer during the auction, the decision of the auctioneer will be decisive. In that case, the auctioneer may assign the lot, bring it back into auction or withdraw it. The ownership of the purchased goods passes to the buyer after full payment, the risk passes to the buyer when assigned.

Article 9

The auctioneer has the right to combine or split lots, to deviate from the order of lots and to refrain from bringing certain lots into auction.

Article 10

The auctioneer describes the lots to be auctioned to the best of his ability. The auctioneer shall not be liable for any incorrect descriptions or information in respect of the buyer or the seller.

Article 11

All lots are described in the catalogue with as much detail as possible. However, the buyer is responsible, at the offered viewing occasions, to ascertain the quality and content of the offered lots. If a buyer has not personally viewed the lots at those occasions, any ensuing consequences will be at the buyer’s expense. The buyer is supposed to have seen the documents and lots at the time of the bid.

Article 12

The authenticity of the lots is guaranteed by the auctioneer. In the unlikely event that a lot turns out to be unauthentic, the relevant lot will be withdrawn by the auctioneer within 15 days of the end of the auction. The lot must be returned in the same condition as it was when it came to the table.

Article 13

All buyers who wish to place bids online will need to register on our website. Also, the buyer's email address will be verified to ensure his goodwill.

Article 14

If the invoice is not settled in full on time by the buyer, the buyer shall incur late payment interest at the rate of 2% of the outstanding amount per month or part of a month. In addition, all judicial and extrajudicial costs shall be borne by the buyer. Moreover, the auctioneer is entitled to re-auction the purchased goods at the buyer's expense and risk. All costs arising from this procedure shall be borne by the buyer.

Article 15

Mr Pierre De Mey, bailiff in Dendermonde shall settle all disputes between the auctioneer and buyer.

Article 16

Payments should be made preferably via bank transfer to account number:

IBAN: BE33 0689 0871 7346

BIC/SWIFT: GKCC BE BB

Bank: Belfius, Dries 51, 9112 Sinaai, Belgium

Other payment methods are Paypal or Transferwise

We do NOT ACCEPT CHEQUES AND CREDIT CARDS !

For additional information:

The Coinhouse Auctions, Dries 55, 9112 Sinaai, Belgium

Physical Shop : Dries 55, 9112 Sinaai, Belgium

info@thecoinhouse-auctions.eu

++ 32 (0) 468 32 76 35

++ 32 (0) 474 92 96 06